Category: Fikh

Bid’ati dhe bid’atofobia

Bid’ati dhe bid’atofobia

Dr. Mevludin Dizdarević* Ekzistojnë tema dhe çështje që u përkasin sferave të politikave identitare dhe të diferencimeve shoqërore, të cilat, veçan [...]
Kushtet e Sulltan Sulejmanit për të qenë imam

Kushtet e Sulltan Sulejmanit për të qenë imam

Disa burime historike thonë se Sulltan Sulejmani vendosi disa kritere që dikush të meritonte të qe imam në xhami. Ato ishin: – Të jetë i rrjedhs [...]
Nijeti dhe qëndrimi në namaz sipas medh’hebit hanefi

Nijeti dhe qëndrimi në namaz sipas medh’hebit hanefi

Nijeti është njëri nga gjashtë kushtet për vlefshmërinë e namazit, sepse në përgjithësi adhurimet nuk janë të vlefshme pa nijet. Imam Buhariu (hadithi [...]
Forma e namazit të Pejgamberit sipas Shkollës Hanefite

Forma e namazit të Pejgamberit sipas Shkollës Hanefite

Mr. Ejup Haziri Hyrje Disa tema radhazi ia kemi kushtuar Ebu Hanifes dhe shkollës juridike hanefite, në mënyrë që të kuptohen drejt disa gjëra dhe t [...]
A lejohet leximi i Kur`anit për të vdekurit ?

A lejohet leximi i Kur`anit për të vdekurit ?

Pyetje: Shejh Nidal bin Ibrahim Aleh Rashi, ju ruajttë Allahu! Do të dëshiroja të na nderoni me përmendje të ca argumenteve që lejojnë leximin e Kura [...]
5 / 5 POSTS